قوانین و مقررات آموزشی

فراگير گرامي، برخي مقررات انضباطي و آموزشي مركز آموزش جهاددانشگاهي به شرح زير به اطلاع ميرسد:


۱- مقررات انضباطي

بدیهی است رعايت موازين اسلامي و دفاع از ارزشهاي انقلاب اسلامي در رأس اهداف جهاددانشگاهي قرار دارد، لذا مراعات دقيق موارد زير براي كليه فراگيران الزامي است:

۱-۱  رعايت كامل حجاب اسلامي براي خواهران: مقنعه، مانتوي بلند، شلوار با رنگهاي متناسب و عدم استفاده از لوازم آرايشي

۱-۲  رعايت پوشش اسلامي براي برادران: عدم استفاده از لباسهاي آرم دار، رنگهاي زننده و پوشش هايي كه تداعي كننده فرهنگ مبتذل غرب باشد.

۱-۳  رعايت موازين اخلاقي واجتماعي در محيط آموزشي

۱-۴  درصورت ناقص بودن مدارک ثبت نام گواهی صادرنخواهد شد .


۲-انصراف

در صورت انصراف فراگير طبق يكي از شرايط زير عمل خواهد شد:

۱-۲  هرگاه انصراف كتبي فراگير(۲۴ ساعت) قبل از تشكيل كلاسها باشد، پس از كسر ۱۰% شهريه، مابقي مسترد خواهد شد.

۲-۲  در صورتي كه فراگير پس از تشكيل اولین جلسه انصراف دهد، ۲۵% از شهریه به عنوان خسارت کسر و۷۵% شهريه عودت خواهد گرديد.

۳-۳  در صورتی که فراگیر پس از تشکیل دو جلسه انصراف دهد، ۵۰% از شهریه به عنوان خسارت کسر و ۵۰% مسترد خواهد گردید.

۴-۲  پس از تشكيل جلسه سوم شهريه به هيچ وجه مسترد نمي گردد.

تذکر مهم :

در كليه موارد، انصراف بايد بصورت كتبي به بخش آموزش اعلام شود.


۳- حضور وغياب

فراگير موظف به حضور مرتب دركلاسها، طبق برنامه تعيين شده از سوي مركز آموزش مي باشد ، و غيبت فراگير در يكي ازموارد ذيل موجب محروم شدن وي از امتحان خواهد شد:

۱-۳   حداکثر (اعم از غيبت موجه و غير موجه) بيش از ۱/۴ مجموع ساعات دوره است. درصورت غیبت بیش از ۱/۴   مجموع ساعات دوره، شرکت فراگیر در آزمون پایانی دوره، توسط مرکز تعیین تکلیف می گردد.

۲-۳   تاخير و يا ترخيص بيش از۱۵ دقيقه، غيبت محسوب ميگردد.

۳-۳   تشخيص موجه و غير موجه بودن غیبت فراگير به عهده مركز(آموزش) مي باشد.


۴- ارزيابي پيشرفت تحصيلي فراگير:

۱-۴  ارزيابي پيشرفت تحصيلي فراگيران در هر درس بر اساس ميزان حضور،فعاليت در كلاس، نتايج امتحانات بين دوره، پايان دوره و ارزيابي مدرس مربوط ازميزان توانايي هاي كسب شده توسط فراگيران صورت مي گيرد.

۲-۴  معيار ارزيابي پيشرفت تحصيلي فراگير ، نمره درس است كه به تشخيص مركز ، از صفر تا صد تعيين مي شود.

۳-۴  حداقل نمره و شرط قبولي فراگير، توسط مركز آموزشي تعيين و اعلام مي شود.

۴-۴  امتحان مجدد در صورت موجه بودن غيبت فراگير (بيماري، فوت بستگان درجه يك) و مردودين از سوي مركز آموزش ذيربط و پس از پرداخت ۲۰% شهريه بلا مانع است.

۴-۵  فراگير موظف است در كليه امتحانات در نظر گرفته شده از سوي مركز حضور داشته و نمرات قبولي را كسب كند.