عضویت جهاددانشگاهی استان مرکزی در صندوق تعاون آموزش کشور

انتصاب

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، طی حکمی از سوی دکتر حمید رضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی کشور، شهرجردی رئیس جهاد دانشگاهی استان مرکزی به عضویت شورای صندوق تعاون آموزش جهاددانشگاهی کشور درآمد.

در متن این حکم آمده است : بر اساس ماده ۱۲ و همچنین بند ((د)) ماده ۶ آئین نامه تاسیس صندوق تعاون آموزش جهاد دانشگاهی و با عنایت به انتخاب جنابعالی توسط واحدهای عضو به مدت دوسال به عنوان عضو شورای صندوق تعاون آموزش جهاد دانشگاهی منصوب می شوید .